Kategorie

Bez wychodzenia z domu

Sprawdź

Kategoria A1

CENNIK

Szkolenie

Godz. teorii

Godz. praktyki

Cena

Pełen kurs A1

    30 godz.

20 godz.

1600zł

Szkolenie dodatkowe dla naszego kursanta - 1 godz. 60 zł
Szkolenie dodatkowe dla kursantów spoza ośrodka - 1 godz. 70 zł
Pakiet 10 godzin - 10 godz. 600 zł

 

Cennik obowiązuje od 07.06.2021

 

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

WIEK

  • Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia.


Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

  • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii