Kategorie

Bez wychodzenia z domu

Sprawdź

Kategoria A2

CENNIK

Szkolenie

Godz. teorii

Godz. praktyki

Cena

Pełen kurs A2

30 godz.

20 godz.

1700zł

Szkolenie dodatkowe dla naszego kursanta - 1 godz. 65 zł
Szkolenie dodatkowe dla kursantów spoza ośrodka - 1 godz. 70 zł
Pakiet 10 godzin - 10 godz. 650 zł

 

Cennik obowiązuje od 07.06.2021

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

WIEK

  • Wymagany wiek do uzyskania kategorii A2 to 18 lat.

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia.


Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

  • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii