Kategorie

Bez wychodzenia z domu

Sprawdź

Szkolenie kierowców zawodowych

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY

Podstawa prawna:

Zgodnie z Ustawą o Transporcie Drogowym (tek. jed. – Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zmianami) każdy kierowca wykonujący transport drogowy jest obowiązany uzyskać kwalifikację wstępną lub ukończyć szkolenie okresowe (art. 39 a ust. 1 pkt. 5 i 6).

Przez pojęcie transport drogowy  rozumiemy podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami.

Określenie to obejmuje również: działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do działalności gospodarczej, który nie spełnia warunków przewozu na potrzeby własne.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
Do kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego można zakwalifikować osoby, które spełniają następujące kryteria:
(art. 39 b ust. 1 i 39 d ust. 1):

 • przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
 • studiuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od co najmniej 6 miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
 • niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Cel uczestniczenia w szkoleniu:
Celem uczestnictwa w kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego jest uzyskanie wpisu do polskiego krajowego prawa jazdy, potwierdzającego ukończenie szkolenia oraz odbycie badań lekarskich i psychologicznych (art. 39 f ust. 1).

Zwolnieni z szkolenia kwalifikacji wstępnej:
Nie wymaga się odbycia kwalifikacji wstępnej przez osoby które uzyskały prawo jazdy:

 • kategorii D1, D1+E, D lub D+E – do dnia 10 września 2008 roku,
 • kategorii C1, C1+E, C lub C+E – do dnia 10 września 2009 roku.

W celu wyznaczenia granicznego terminu kursu prosimy zapoznać się z tabelą terminów szkoleń okresowych dla poszczególnych kategorii prawa jazdy.


Kategoria prawa jazdy


Termin uzyskania uprawnień


Termin ukończenia kursu i uzyskania wpisu do prawa jazdy


D1, D1+E, D, D+E


do dnia 31 grudnia 1980 r


10 września 2009 r.


D1, D1+E, D, D+E


od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1990 r.


10 września 2010 r.


D1, D1+E, D, D+E


od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 2000 r.


10 września 2011 r.


D1, D1+E, D, D+E


od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.


10 września 2012 r.


D1, D1+E, D, D+E


od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2008 r


10 września 2013 r.


C1, C1+E, C, C+E


do dnia 31 grudnia 1980 r.


10 września 2010 r.


C1, C1+E, C, C+E


od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1995 r.


10 września 2011 r.


C1, C1+E, C, C+E


od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2000 r.


10 września 2012 r.


C1, C1+E, C, C+E


od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.


10 września 2013 r.


C1, C1+E, C, C+E


od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2009 r.


10 września 2014 r.

RODZAJE SZKOLEŃ
Kwalifikacja wstępna obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

 • 195 godzin zajęć teoretycznych w części podstawowej,
 • 65 godzin zajęć teoretycznych w części specjalistycznej,
 • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 • 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (w ośrodku doskonalenia techniki jazdy o którym mowa  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów – Dz. U. Nr 77, poz. 485).

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:

 • 97 godzin zajęć teoretycznych w części podstawowej,
 • 33 godzin zajęć teoretycznych w części specjalistycznej,
 • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 • 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (w ośrodku doskonalenia techniki jazdy o którym mowa  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów – Dz. U. Nr 77, poz. 485).
  Do kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej wg bloku programowego kategorii C, C+E może przystąpić osoba, która ukończyła 21 rok życia, natomiast dla bloku programowego D, D+E wymaga się ukończenia 23 roku życia.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca obejmuje 70 godzin zajęć, w tym:

 • 65 godzin zajęć teoretycznych w części specjalistycznej,
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona obejmuje35 godzin zajęć, w tym:

 • 33 godzin zajęć teoretycznych w części specjalistycznej,
 • 2,5godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć, w tym:

 • 21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego,
 • 14 godzin zajęć w ramach modułów szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio
  dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

Wymagane dokumenty:

 • ksero prawa jazdy
 • ksero dowodu osobistego
 • ksero świadectwa kwalifikacji (jeżeli było wydane).

OBOWIĄZKI KIEROWCY

Kierowcy podlegający szkoleniu zobowiązani są:

zyskać odpowiednią kwalifikację wstępną przed rozpoczęciem wykonywania przewozu drogowego, odbywać co 5 lat odpowiednie szkolenie okresowe.

Kierowcy przed ukończeniu szkolenia okresowego lub kwalifikacji wstępnej zobowiązany jest wykonać badania lekarskie i psychologiczne.

Współpracujemy z pracownią psychologiczną oraz lekarzem dzięki czemu nasi kursanci mogą liczyć na RABATY! 

WYMAGANY WIEK

Wyszczególnienie

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Blok programowy kat. C, C+E, C1, C1+E

Blok programowy kat. D, D+E, D1, D1+E

Blok programowy kat. C, C+E, C1, C1+E

Blok programowy kat. D, D+E, D1, D1+E

Minimalny wiek 18 lat

uprawnienia do przewozów pojazdami ujętymi w kat. C, C+E, C1, C1+E

brak uprawnień do jakichkolwiek przewozów

uprawnienia do przewozów pojazdami ujętymi w kat. C1 albo C1+E

brak uprawnień do jakichkolwiek przewozów

Minimalny wiek 21 lat

X

uprawnia do przewozów pojazdami ujętymi w kat. D1, D1+E, D i D+E

uprawnienia do przewozów pojazdami ujętymi w kat. C, C+E, C1, C1+E

uprawnienia* do przewozów pojazdami ujętymi w kat. D1 lub D1+E

Minimalny wiek 23 lata

X

X

X

uprawnienia do przewozów pojazdami ujętymi w kat. D lub D+E

Czas trwania

280 godz.

140 godz.

* Dotyczy wyłącznie przewozu wykonywanego na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km

 

NAJBLIŻSZY TERMIN (tel. 58 678 35 42)